DERS 18-DNA VE GENETİK YAPI

Teknolojik Uzmanlar BİR’liğinde bulunan “Baraj Çekirdek Dünya Genetik Teknolojisi Etkinlik Sisteminin” icaplarına uygun olarak hareket eden “Genetik Teknolojisi Etkinlik Mekanizmalarının”, Çekirdek Dünya üzerinde kadim dönemlerde devreye soktukları Bilinç Genleri; Mineral Evrim aşamasında, önce kuvant birimlerini sonra Atom ve Element Sistemlerini maddesel kalıp olarak kullanmışlar ve Mineral Evrimin neticesi olan MADDE GENLERİNİ bir araya getirdikleri Elementlerden oluşan kombine yapılarla tanzim etmişlerdir. Çekirdek Dünyada bunlara D.N.A ve R.N.A denilmiştir. Atlanta RA Terminolojik Sistem kayıtlarında D.N.A = MENTUFRAY, R.N.A=HENTUFRAY olarak geçmektedir.
DNA; bilgi ve duyarlılığı kendi Varlığında bulunduran ve Aktif Uzay bölgeleriyle oluşturulmuş geliştirilebilen bir yapıdır. DNA aktif platforma Saf bilgi ve gücü derç etmektedir. Bilinç DNa olmadan evrimini gerçekleştiremez.

MİKRO BİYO ÇİP; Dna –Madde geni
BiyoHücre: Atomik Gen, Tekno Biyo Hücredir. (Nöron)

ŞİFRETİK PROGRAM: AÇILMASININ İSTENDİĞİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE, YERLEŞTİRİLDİĞİ YERDE, MUAYYEN MAHİYETLİ HADİSELER KARŞISINDA AÇILMAYA MÜSAİT ŞİFRETIK KODLARLA KİLİT ALTINA ALINMIŞ PROGRAM ÜNİTELERİDİR

ŞİFRETİK PROGRAMLA STANDARTLAYICILIK: Galaktik Öz İnsan planından devreye sokulanbiyorobotlarda bulunan HÜCRESEL KAYIT ÜNİTELERİ’ne yerleştirilecek program mahiyetlerinin tayin edilmesinde emsal olarak alınacak muayyen mahiyetteki standartlayıcılık keyfiyetiyle ilişkili olan program muhtevaları, EMSAL DEĞERLER KATEGORİSİ’nden değer olarak EVRENSEL NİZAM KONSEY BÜTÜNLÜĞÜ’nün ÇALIŞMA PLATFORMU’nda bulundurulmaktadır.

Madde Genleri Tazon Aktif Duyarlılıklar yüklü porların yerleşimine müsait sarmal boşluklara sahiptir. Bu sarmal boşluklara GENETİK UZAY DİLİMLERİ denilmektedir . Bu duyarlılıkları kilit altına alan Şifretik Program Ünitelerinin açılımını sağlayan fonksiyonlar; Bitkisel, Hayvansal ve İnsansal Evrim aşamalarında kulllanılan Robotik kalıpları oluşturan hücrelerin yapısındaki Madde Genleriyle Bilinçlerin gereği gibi gerçekleştirdikleri muhataplıkları esnasında devreye sokulmaktadır. Madde Genleri ile Bilinç Genlerinin muhataplıkları, İnsansal Evrim aşamasında Bilinçler tarafından devreye sokulan İnsani Robotik Teşkilattaki Biyokompütürü oluşturan hücrelerin çekirdeklerinde Alfa Titreşim Uzay/Zaman Boyutsallığında maksimal seviyeye ulaştırılmıştır. Böyle bir başarı, SİRİUS GENETİK UZMANLAR BİR’LİĞİ’nin Baraj Genetik Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun tarzlarda Çekirdek Dünyanın varoluşundan bu döneme kadar devreye soktuğu eforlar sayesinde kazanılmıştır.

IŞIK KARAKTERLİ PORLARDAN YAPILANMIŞ FORMLAR, HENÜZ KUVANT SISTEMİNİ OLUŞTURMAYAN PARTİKÜLLERİN IŞIK-FOTON-SİKLON ENERJETİK BLOKAJ SİSTEMİNİN İCAPLARINA UYGUN TARZLARDA BİR ARAYA GELEREK OLUŞTURDUKLARI KALIPLARDIR.

Bu kalıplar, Genel Evrim Planından hareket eden Bilinçlerin MİKRO UYDU SİSTEMİ’nin icaplarına uygun olarak tanzim ettikleri odaklarda Enerjetik Keyfiyetlerin tezahür ettirilmesine vasıta olmaktadırlar.
Enerjetik Robotlar Kategorisine giren bütün yapıların Biyolojik Robotla mündemiç kılınarak oluşturulması esnasında Biyolojik Robotu oluşturan hücrelerdeki D.N.A ve R.N.A’larda meknuz planda tutulan ve standartlayıcılığı muayyen mahiyetlerde olan aktif duyarlılıkların çıkarılmasında etkli olan ŞİFRETİK PROGRAMSAL BİLGİ’nin aşikare çıkarılması gerekmektedir.

Her bir Biyolojik Robotun teraküp bulunmasında yapı taşı olarak Maddesel Hücrelerin varlıklarındaki bu programların derc edilmesi D.N.A ve R.N.A’ların genel evrim aşaması elementer siklüs nihayetine tekabül eden Çekirdek Dünya Uzay/Zaman Dilimlerinde gerçekleştirilmiştir.

ELEMENTER EVRİMİN EN SON AŞAMASI OLAN BU YAPILARDAN İLK ETAPTA D.N.A’NIN OLUŞTURULMASINDAKİ EN TEMEL AMAÇ; İLERİDE İNSANİ FORMDA BULUNAN BEYİN LOBLARIN DA YER ALACAK OLMASIDIR.

Bir insan formunda vücudu oluşturan hücrelerin çekirdeklerindeki D.N.A’lar ile Beyindeki hücrelere ait çekirdekler de bulunan D.N.A ‘lar arasında önemli bir fark vardır.
Beyinlerdeki hücrelerin çekirdeklerinde bulunan D.N.A’lara ait sarmal boşluklar arasına, Duyumsal-Duygusal-Düşünsel-Seksüel Olgulamalarla ilgili yüklem verilmiş porların yerleştirilmesi ile bu duyarlılıkların aşikare çıkarılmasına imkan verilmiştir.

BU SARMAL BOŞLUKLARA GENETİK UZAY DİLİMLERİ DENİLMEKTEDİR.

Bu duyumsal-duygusal-düşünsel-seksüel olgulamalara Tazon Aktif Olgulamalar denilmektedir. Ve bu Işıki Aktiflikle bağdaşan niteliktedir. Bunun Ateşi Aktiflikle bağdaşan veçhesiyle yaşan olgulara Mazon Aktif Yaşam Olgulamaları denilmektedir.

Tazon Aktif Duyarlılıkları kilit altına alan Şifretik Program Ünitelerinin açılmasını sağlayan fonksiyonlar; bitkisel, hayvansal ve İnsani Evrim aşamasında Robotik Kalıplarda Madde Genleriyle Bilinçlerin arasındaki iletişimle ortaya çıkar.
Ve İnsani Robota ait beyindeki hücre çekirdeklerinde, iletişim bazında varabilecekleri en üst seviyeye varmış olmaktadırlar.

D.N.A ‘nın Madde ötesindeki veçhesi, maddi veçheye göre daha süptil olup bu iki yapıyı iç içe geçirebilecek niteliklere sahip bulunmaktadır.
Biyolojik beyin loplarını husule getiren nöronların nörostatik enerji potansiyelini oluşturan Öz Enerji, enerjetik teknolojik etkinliğin sağlanmasında kullanılırken, nörostatik enerji maddi teknolojik etkinliğin sağlanmasında sarf edilir.

Nörostatik enerji, Öze ait enerjinin maddesel etkinlik planına uygun bir karaktere dönüştürülmesiyle meydana getirilir. Öz enerji, Öze bağlı olan deneyim uydularının deneyim ortamı olan dünyada cevherin ince latif olan holografik veçhesinden hareketle yapılanan holografik aygıtlarda kullanılmaktadır. Öz enerji, Öz’ün holografik yaşam kıstaslarında sürdürdüğü yaşam esnasında por denilen partiküllere etki eder. Bu yaşam, din siklüsü döneminde dünya insanlığına meleküti veya ceberüti yaşam olarak tanıtılmıştır. Bu yaşam, Öze bağlı bilinç potansiyellerinin Andromeda ile Shapley 3 galaksilerinin oluşturduğu boyutlarda sürdürülürken, evrimsel ve deneyimsel faaliyetler bulunmadığından dolayı maddesel oluşlara ihtiyaç yoktur. Evrim ve deneyim sadece dünyanın da yapısında bulunduğu Samanyolu galaksisinde mevcuttur. Bu nedenle maddesel hüviyet ve karaktere sahip olan vasıtalara ihtiyaç duyulduğu için Öze ait enerjinin statik enerji haline dönüştürülerek kullanılması gerekmektedir.
Mutat insan faktörüyle muhavece olan bilinçlerin devinim yaptıkları insansal formlarda bulunan biyolojik beyinlerde holografik teknolojinin imkanlarıyla tanzim edilen holografik kayıtlar mevcuttur. Bu kayıtlarla ilgili ilk kod açılımları henüz ana rahminde fetusa ait beyin çekirdeğinin yapılanmasının akabinden gerçekleştirilir. Daha sonraki kod açılımları fetusun doğumuyla bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk dönemlerinde gerçekleştirilir.

Milyarlarca Nöron adı verilen hücreden müteşekkil bir fiziğe sahip olan insan beyni, kabaca bu Hücreler Arası İletişim Ağına sahiptir. Hücreler arası iletişim ağının oluşmasını sağlayan hususiyetler, nöronların çekirdeklerinde yer alan madde genlerinden kaynaklanmaktadır. Madde genleri olan D.N.A ve R.N.A’ların fizyoşimik karakteristik özellikleri Dünya insanlığı tarafın oldukça yoğun bir planda araştırma konusu yapılmış ve bu konuda bir çok bilinmeyenler bilinen hale dönüştürülmüştür.

Madde genleri, madde ötesi karakterleriyle iç içe olan metafiziki bir yapı ile birlikte teknolojinin iç dizayn kurallarına uygun olarak yapılanmıştır. Her iki yapı, birbiri ile kaynaşıp uyumlaşan maddi ve madde ötesi karakteristik özelliklere sahiptir. Bu kaynaşmayı ve uyumlaştırmayı yapabilen mimarlar, Bilinç genleridir.
Yersel ve Göksel Kişiliğin, Hakiki Öz İnsan Planı olan Yüksek Benlik tarafından kullanması, Yüksek Benliğin Dünya deneyim – evrim – görev ortamında kullandığı formda kendini açığa çıkarmasını ve bunun akabininden sahip bulunduğu Öz Haslet, Keyfiyet Ve Değerlerince kendini yaratmasını sağlamaktadır. Bu Öz Yaratım faaliyetleri göz önünde bulundurularak şifrelenen insan beyni, yapısında bulunan D.N.A aktif kodlarla an be an deşifrelenerek açılıma hazır tutulmaktadır.

Öz Yaratım faaliyetlerinin sürdürülmesinde sonsuz-sınırsız genetik kod açılımını sağlayabilen deşifretik etkileşim mahiyetleri mevcuttur. Bu mahiyetler çerçevesinde bilinç genleri kendi öz enerjilerini kullanarak her mahiyetteki faaliyetlere karşılık gelen genleri, etkileşim altına alarak deşifretik fonksiyon vurgulayarak açabilmektedir. Sonsuz-sınırsız öz yaratım faaliyetleri ile ilgili mahiyetler çerçevesinde deşifretik fonksiyon vurgulayabilen bilinç genleri bu fonksiyonları vurgularken dünya deneyim – evrim – görev ortamında hareket eden diğer bilinç genlerinin de deşifre ettikleri beyinlerin genetik kodlarına etki edebilmektedirler. Bu durum; fiziki titreşimlerle olmayıp metafiziki titreşimlerle gerçekleştirildiği için dünyadaki beyin araştırıcıları tarafından fark edilememektedir. Neticede bir insan diğer bir insana beyin açılım motivasyonlarınca etki edebilmektedir.

İnsan Beynindeki Nörostatik Aktivite Planının Varlığında Yer Alan Her Nöron Çekirdeği Genetik Uzay Dilimlerini Barındırmaktadır. D.N.A’ların Sarmal Boşlukları Olarak Da Bilinen Bu Dilimler, Genel Bağlamda Samanyolu Galaksisinin Uzayı İle Aynı Karakterde, Özel Bağlamda İse Shapley 3 Galaksisi İle Andromeda Galaksisinin Uzayları İle Aynı Karakterdedir. Genetik Uzay Bölgeleri Çok Özel Bağlamda Omega Karaktere Sahiptir Ki Bu Galaktik Uzay Ötesi Yaşam Boyutlarının Karakteridir.

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.