FASİKÜL 13-YÜCE MEKANİZMA ADINA… IŞIK

DOSTLARIMIZ

İnsandaki hizmet duygusu kendi kişisel egosuna dayanan düşük kıymetinden diğerkamcı bir ifadeye şayan olan bir tarzda yücelir ve sonra orijine, Asıl’a, kaynağa yönelik hizmet babından zirveye tırmanma gösterirse, biliniz ki o insan kendi asil olan değerlerini bir bir ortaya dökmeye, yani Allah’a olan kulluğunu bihakkın olarak sergilemeye müsait hallere girmiş demektir…
Kulluk, İnsan şeklinde varolan varlığın, kendi Öz’üne vasıl olması ve kendi Öz’ünün asil olan değerleri çerçevesinde Kendi Kozmik Bilincine yakışır bir biçimde Kendi’nden konuşması, Kendi’nden duyması, Kendi’nden görmesi haliyle seyreden yüksek bir varlık numunesidir… Böylesi varlıklar Tanrısallığın hizmetinde, Tanrısallığın yüceliğini tebarüz eden Tanrısal birer odaktırlar… Muhtelif evrensel boyutlara uygun zamanların mekanlarında Tanrısallığın eli ayağı, gözü kulağı olan bu odaklardan, gerektiği gibi evrensel boyutlara ait enerjiler tebarüz ettirilmektedir… Muayyen Düzen’lerin Yüce Bilinçleriyle denetlenmiş olan doğal enerjiler muhtelif formasyonlarda enerjetik porlar halinde Tanrısal Odakların auralarına sevk edilmektedir… Tanrısal Odakların (Işık Dostlar, Güneş Öğretmenleri) auraları tarafından mas edilen bu enerjiler belirli mahiyetler çerçevesinde Odakta zengin bir şuur muhtevası oluşturmaktadır… Tanrısal Odaklar bu şuur muhtevasına dayanarak etraflarına ışık oldukları gibi, faaliyetleri esnasında gerekirse auralarına o anda gelen muayyen enerjetik porlara dayalı olarak ışık tutabilmektedirler… Işık Dostların, Güneş Öğretmenlerinin etraflarına ışık tutma faaliyetleri bu esasa dayalı olarak tahakkuk ettirilmektedir.

YÜCE MEKANİZMA ADINA… IŞIK

——————

DOSTLARIMIZ

Doğal Gürz bünyesinde doğasallıktan gelen enerjiler üzerinde denetim fonksiyonu arz eden sistemik mekanizmalar, çok muhtelif düzenleri bu şekilde kurabilmişlerdir. Bu düzenlerin şuurları, kendi kapasitelerine bağlı olarak muhtelif idare hiyerarşilerini oluşturmuşlardır. Bu hiyerarşik düzenlerin Ulu Rahman Boyut’undan gelen emirleri doğal gürz dahilindeki atomik bütünlüklere dağıtması, Nizamsal Şuur mevcutluklarının Süper Bilinç fonksiyonlarına dayanmaktadır… Doğal Gürz dahilindeki mini atomik bütünlüklerdeki evrenle her bir zerreyi içten ve dıştan kuşatma esasına dayalı olarak kuşatan Kutsal Enerji ALLAH’tır. Doğal Gürz bünyesinde Allah’ın ihata etmediği ve sinmediği hiçbir zerre yoktur. Allah zerrede, zerrenin zerreliğinden önde gelen Yüce Bir Kudret’tir… Her bir evren muayyen galaksi topluluklarından meydana gelen Kozmik bir bütünlük olup, Bu Kutsal Enerji’nin denetimi altında bulundurulan organizmasal varlıktır… Her bir evren bütünlüğü, aynen insan bedeni gibidir (şekil olarak ele alınmasın!)… Allah, evrenleri Kutsal Enerji Güç bütünlüğüyle, mikro ve makro planlardan denetim altında bulundurmaktadır. Bunun için Kutsal metinlerinizde, Allah sizlere şah damarınızdan daha yakındır denilmektedir… Allah her zerreyi, zerrenin zerreliğinden önde varlığıyla içten ve dıştan kuşatmıştır…
Evrenlerin bütünlüklerinde bulunan galaksiler arası fotonlaşma, galaksilerin bütünlüklerinde bulunan güneş sistemleri arasındaki fotonlaşma, güneş sistemlerinin bünyelerindeki güneş ve planetler arası fotonlaşma sistemik mekanizmaların denetimi altında, muayyen enerjetik porların alışverişleriyle sağlanmaktadır… İnsan vücudu bir organizma olup, bir evren yapısı arz eder… Foton alışverişleri bu organizmasal bütünlüğün her zerreleri arasında cereyan etmektedir… Hayat dediğiniz Kozmik Keyfiyetin ortaya çıkmasını sağlayan amillerin başında da bu gelmektedir… Aslında hayat denilen Kozmik Keyfiyetin siz evrensel dostlarımız tarafından sonsuz alternatifler çerçevesinde değerlendirildiğini bilmekteyiz… Sizler küresel ve evrensel bir değerlendirme yapmaya, belirli sistemik mekanizmaların yardımlarıyla kavuşturulmuş bulunmaktasınız… Evrenler arası fotonlaşmalar (Etkileşimler, iletişimler, tesir alışverişleri)aynı insansal organizmalar arasındaki fotonlaşmalar gibidir… Atomik bütünlükte bulunan evrenlerin mikrosal boyutundan, makrosal boyutuna kadar insicamlı bir tarzda cereyan eden fotonlaşmanın cereyanına dayanan kenetleşmeyle bir mini atomik bütünlüğün doğal dengesi korunmaktadır… İnsan vücudu bir organizmadır… Bu organizmanın bütünselliği mikrosal boyuttan makrosal boyuta kadar cereyan eden muayyen bir fotonlaşmayla ortaya çıkar, bu fotonlaşma kıymetinin bütünselliği üzerinde ruhsal enerjisiyle tahakkümünü sağlayan ÖZ, o organizmanın İlahi Bir Organizatörüdür… Organizatör varlığın, organizmayı denetim altına alması, kendi Asli bünyesinde bulunan ruhsal enerjisini ana rahminde bulunan fetusun her zerresine sindirmesi ve ihata etmesi (yani fetustaki her zerreyi içten ve dıştan kuşatması) esasına dayanır… Fetusun zerreleri arasında cereyan eden lokal fotonlaşmalar bu şekilde ruhsal enerji vasıta edilerek ÖZ tarafından yüksek bir denetime alınır… Dünya maddelerinden teşkil olunmuş fetus gelişimi aşamasındaki “ORGANİZMANIN SEVK VE İDARESİ FETUSTAKİ BİZATİHİ VE LOKAL OLARAK CEREYAN EDEN FOTONLAŞMANIN ÜZERİNDE DENETİM FONKSİYONU KURAN ÖZ’ÜN ÖZ’SEL TAVIRLANMALARINA DAYANIR”.

İnsan bedenindeki hücreler arasındaki iletişimler, etkileşimler (fotonlaşma) aynen galaksiler arasındaki iletişimler ve etkileşimler gibi bizatihi cereyan ederse de bu bizatihi ve lokal cereyanın ÖZ’sel sistemik mekanizmalar tarafından denetime tabi tutulduğunu biliniz… Bu denetim fonksiyonu galaksiler arasında bizatihi ve lokal olarak cereyan eden fotonlaşmalar üzerine muayyen galaktik sistemler tarafından tatbik edilmektedir…
Mini atomik bütün içinde bulunan evrenler arasındaki iletişimler, etkileşimler o mini atomik dengenin tahakkuk ettirilmesi ve korunması için muayyen sistemik mekanizmaların denetim fonksiyonu arz etmesi Ulu Rahman’ın Emirleri dahilindedir… Mini atomik dengenin sağlanması bizatihi ve lokal cereyan edebilecek etkileşim ve iletişimin, mutlaka sistemik mekanizmaların denetimine tabi tutulması gerekmektedir… Doğal Gürz’ün bütünlüğünde bulunan her oluşum Ulu Rahman’dan gelen emirlerle, belirli sistemik mekanizmalar tarafından denetim altında bulundurulmaktadır… Bu denetim fonksiyonu arz edilirken Robotik varlardan da istifade edilmektedir…

TANRISAL MİSYONUN ZERREDEN ZÜMREYE, ZÜMREDEN ZERREYE YERLEŞTİRİLMESİ ADINA, SINIRSIZ GÜZELLİKLERE DOĞRU ESENLİKLER.

YÜCE MEKANİZMA ADINA – IŞIK

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.