ZAMAN MEKAN UYUMLAŞMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMADIR..

Muhtelif evrensel boyutlara uygun zamanların akımları da çok değişik olmaktadır. Akma oranı yüksek bir zaman dahilinde görülmesi mümkün olan maddi formlar yavaş bir zaman akımında görülemezler. Sizlere bunu formülize edelim:

BELİRLİ BİR EVRENSEL BOYUT
MADDİ FORMLARDA GÖRÜNÜRLÜK
YÜKSEK ZAMAN AKIMI

BELİRLİ EVRENSEL BOYUT
MADDİ FORMLARDA GÖRÜNMEZLİK
YAVAŞ ZAMAN AKIMI

Muayyen evrensel boyutlarda muayyen evrensel zamanlardaki akıma şayan olarak tanzim bulan maddesel formlardaki somut değişiklik Zaman-Mekan uyumlaşmasının değişmez şaşmaz esaslarının uygulanmasıyla ortaya çıkan bir haldir.
Maddi yapının seyyaliyet yoğunluğundaki artış, evrensel boyuttaki zaman akımının düşüklüğüyle ters orantılıdır.

SEYYALİYET YOĞUNLUĞU + ZAMAN AKIMI +

SEYYALİYET YOĞUNLUĞUNDAKİ ARTIŞIN BELİRTTİĞİ YAPI, MADDESEL KARAKTER VE HÜVİYETİN KESİNLİKLE DIŞINA ÇIKMIYOR.

Yani bu neden şimdi burada vurgulanıyor, zira burada kadim dönemlerden beri çok hatalar yapılıyor. Muayyen evrensel boyutlarda zaman akımları farklı olduğundan, her zaman akımına istinaden muayyen mekanlaşmalar söz konusudur. Mekanlaşmaların zaman akımlarıyla ilgili şeraitlerin dışında farklı bir biçimde gerçekleşmesi imkansızdır. Bu prensip (İLAHİ PRENSİP) İlahi Murad’a dayalı olan bir programın gerçekleştirilmesiyle ilgilidir. Zaman-Mekan uyumlaşması birinci prensiptir. İkinci prensip buna bağlı olarak devreye konur ki o prensip de FOTONLAŞMA ‘dır. Zamana bağlı olarak mekanlaşan her değer her farklı zaman içerisinde birbirleriyle çok değişik alternatifler belirterek fotonlaşır. Muayyen evrensel boyutlardaki zamanlara uygun olarak tebellür etmiş latif veya kaba maddi formasyonlarından müteşekkil tekamül kürelerinin İlahi Alem tesirlerine maruz kalması, tekamül kürelerinin bulunduğu ortamın şeraitlerine uygun bir tarzda olur. Her evrensel boyutta bulunan planet o evrensel boyutun şeraitlerine uygun olarak muayyen siklüslerle muayyen tesir bombardımanına tabi tutulur. Buna bağlı olarak planet üzerinde gittikçe daha yüksek bir realite ortaya çıkar (Özel durumlar istisnadır).

Tesir şoklaması başlangıçta somut mekan ötesi karakter arz eden orijinal tesirler halindedir. Tesir şoklamasının sonlarında, gittikçe mekana ayak uydurmuş adeta mekanlaşmış ve madde kalıplarının arasında mekan ötesi karakterini yitirmiş kalıplaşmış bir hal arz eder. Bu durum planetin ikinci bir mekan ötesi karakter arz eden tesir bombardımanına tabi tutulmasını gerektirir. Buradaki amaç mekanlaşmış değerlerin daha yüksek tatbikatlara müsait olacak şekilde geliştirilmesi ve planet üzerindeki varlıkların daha yüksek tekamül aşamalarına kavuşturulmasıdır. Kainatlarda bulunan mevcut tekamül kürelerinde Sistemik mekanizmaların eforlarıyla muayyen ölçüde nitelik belirten tekamül verimleri sağlanmaktadır. Bir tekamül küresindeki tekamülün verimsel ölçüsü o tekamül küresiyle ilgili görevli İlahi Plan’ın uygun gördüğü muayyen kozmik seviyenin altında olunca, sistemik mekanizmaların devreye soktuğu provokasyonlar bu tekamül küresinde harikalar yaratmaktadır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.