ALLAH SİSTEMİNE TABİ OLAN BEŞERİN KALBİNE ZİKRULLAH İLE KAZANDIRILAN TRANSANDANTAL ÖZELLİKLER NELERDİR?

ALLAH SİSTEMİNE TABİ OLAN BEŞERİN KALBİNE ZİKRULLAH İLE KAZANDIRILAN TRANSANDANTAL ÖZELLİKLER NELERDİR?

Son dönemlerde Dünya bilim adamları bir insan kalbinin vücudun dışına çıkarılıp, varlığına kan verilmeye devam edildiğinde kendi enerjisinin tükeninceye kadar muayyen bir süre çalıştığını keşfetmişlerdir. Neticede beyinden kalbe gelen sinirlerden enerji kesilince kalp kendi varlığındaki jeneratör sistemi ile bir müddet yedekleme faaliyetine dayanan işlerliliğini devam ettirebiliyor. Yedekleme faaliyet prosedürüne göre bu faaliyetin bir süreci vardır. Bu sürecin hitamında kalp, yedekleme jeneratör sistemi ile de olsa işlerliliğini tamamen durduruyor. Böyle bir kalbin, varlığında bulunduğu vücudun, varlığını sevk ve idare eden Bilincin henüz daha ilm-i tasavvuf’ta Nefs-i Mutmaine ifadesiyle bilinen nefs mertebesine ulaşamadığı izlenir.

Nefs-i Mutmaine, insansal aktivite planının mutat üyesi olan beşerin varlığında yaşaması gerekli olan metamorfoz hadisesini yaşayıp, Beşeri ahval ve sıfatlardan soyundurup insani ahval ve sıfatlara bürünmesini sağladığının işaretidir. Bu esnada cismani vücutta bulunan kalpte nasibini almakta ve kazanması gerekli olan transandantal niteliklerini kazanabilmektedir.

SIRADAN BİR KALBİN (BEŞER KALBİ) TRANSANDANTAL NİTELİKLERİ MEVCUT DEĞİLDİR.

KALBEN DİRİLİK, KALBİN TRANSANDANTAL NİTELİK KAZANMASI GEREKEN EN BAŞTAKİ ÖZELLİKTİR. KALBEN DİRİLİK KAZANAN İNSAN FAKTÖRÜNDEKİ CEVHERİ OTOMASYON FARKINDALIK DÜZEYLERİ KALP ŞAKRASINDAKİ BİLİNÇ KIYMETİNİN KOMUTASI ALTINA GİRER Kİ, İŞTE BU DURUMDA İNSAN FAKTÖRÜ BİR MAKİNE (ROBOT) OLMAKTAN KURTULUR. BU DURUM EGONUN İLAHİ EMİR’DEN SAYILAN KALBE (GÖNÜL) AMADE OLMAK DEMEKTİR. İLMİ TASAVVUFTA BUNA GÖNÜLLE NEFS BİRLEŞTİ VE NEFS-İ MUTMAİNE DOĞDU DENMEKTEDİR. AMADE OLAN AMADE OLDUĞUNDAN YANA NASİBİNİ ALIR, İMKAN HASIL EDER, SEZGİSEL YOLDAN BİLGİ VE GÜÇ İNTİKALİNİ GERÇEKLEŞTİRİR.

Transandantal nitelikleri kazanan bir kalp, varlığında bulunduğu vücudun beyninden gelen enerji ikmali kesilse dahi, kalbin muayyen bir zamandan sonra durmamasını sağlayabilen niteliklerden dolayı işlerliliğini aynı ritim ve ahenkle sürdürebilmektedir.

Kalbi oluşturan hücre çekirdeklerini oluşturan mutlak dirilik kodlarının açılımı için beyinden gelmesi gereken “Ölümsüzlük genlerinin” enerjisi gerekiyor (Anahtar fonksiyon). Yani bu ne demek?

Bir kalbin kendi varlığını oluşturan hücrelerin çekirdeklerinden mutlak dirilik kazabilmesi için o kalbin bulunduğu vücuttaki beyinden “ölümsüzlük genlerinin” açıldığına işaret olan “ölümsüzlük gen enerjisinin” kalbi oluşturan hücrelerin çekirdeklerine ulaşması gerekiyor.

Ölümsüzlük geni insan beyninde hücrelerin çekirdeklerini Mutlak Dirilikçe varlıkta tutsa dahi varlığında bulunduğu vücudun hayati değeri çok yüksek olan kalbin hücre çekirdeklerine mutlak diriliğin kazandırılmaması durumunda, kalbin işlerliliğini sürdürmesi mümkün olmadığından vücudun ve kendi varlığının (beyin) hayati yönden inkitaya uğratılması vuku bulmaktadır.

Ölümsüzlük gen enerjisi beyinden kalbe hangi şartların oluşmasından sonra geliyor?

Ölümlülük genini tamamen dumura uğratmanın akabinden beyinden kalbe enerji geliyor.

Ölümlülük geninin tamamen dumura uğraması için ilm-i tasavvufta “ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ SIRRI” na binaen artık kesretlik kavramını, Vahdetlik kavramına dönüştürülen ahvallerin yaşanmasıyla gerçekleşiyor.

Ölümlülük genlerinin tamamen dumura uğratılmasının akabinden cevheri otomasyona bağlanmış, otomatik sistem gereği açılır ve enerjisini ilk etapta beyine sonra kalbe gönderir.

Allah Sistemi’ne tabi olan beşerin kalbinde, transandantal nitelikler meknuz planda bulunmaktadır. Bu niteliklerin meknuz plandan aşikare çıkarılması için Zikirullah’ın 99 ismin Müteal Asli Orijinal manalarının, beşerin beyninde makbul olan duyarlılıklar aktivasyon alanının oluşmasını sağlayacak tarzlarda zuhur etmesi gerekir (ALLAH’IN AHLAK’I İLE AHLAKLANINIZ).

Ölümlülük genlerinin dumura uğratılması, içinde bulunan kesret ortamında beşeri sıfatlar ve bu sıfatlara dayalı olarak yaşanan fillerin gönüllerden düşürülerek bertaraf edilmesi gerekir. Zikirullah’ı hiç aksettirmeden devam eden beşerin kesin kez bunu başarması mümkün olacaktır.

Yine son zamanlarda bilim adamları insan kalbinde sinir ağlarında müteşekkil bir sinir sisteminin varlığını keşfettiler. Ve araştırmalarla çok şaşırtıcı sonuçlara ulaştılar. Bu sinir sistemine ulaşan kalp, sezgisel bilgi alıyor ve buna cevap olan bilgiyi ve enerjiyi oluşturabiliyor. Ve kalpte oluşturulan bu bilgi kalpten beyine gönderilebiliyor. Beyinin bölgeleri bu bilgiyi işliyor. Kalp sezgisel bilginin şifresini açabiliyor.

Bilim adamlarımızın keşifleri gerçekten çok takdir edilecek kadar mükemmel, ancak ne yazık ki beyinde olduğu gibi kalpte de sinir sistemlerinin üstünde bu sistemleri sevk ve idare edebilen yüksek bilinç ve enerji merkezleri olan ŞAKRALARA temas edilememiş. Ve konu ile alakalı bilginin bazı mahiyetleri boşlukta kalmıştır.

Materyal olarak nesnel oluşumların varlıklarındaki teknolojik dizayn harika. Bunun yanı sıra bu oluşumları içine alabilen seyyal oluşumların varlıklarından bahsetmekte, biz metafizikçilerin uğraşı ve görevidir sevgili okuyucularım.

İLAHİ TEKNOLOJİNİN İÇ DİZAYN KURALLARINA GÖRE TANZİM EDİLEN YÜKSEK ENERJİ VE BİLİNÇ GİRİŞ MERKEZLERİ OLAN ŞAKRALARIN DEVİNİM HALKALARI HAREKET KAZANDIKTAN SONRA ŞAKRA MERKEZLERİNDE İKAMET EDEN BİLİNÇ KIYMETLERİ BİRBİRLERİYLE KİLİTLENEREK BÜYÜK BİR UYUM İÇİNDE HAREKET EDERLER.

İnsanın maddi bedeni ile mündemiç olan seyyal bedenin yedi adet şakrasından üst ekstreminitedekiler kalp, gırtlak, alın ve tepe şakralarıdır. Kalp ve beyin organlarını ilgilendiren şakralar; kalp ve tepe şakralarıdır ve bunlar arasında muazzam bir fiziki ve metafiziki iletişim aktivitesi mevcuttur. Bu iletişim aktivitesi; bilgi, enerji ve cevher kullanarak devrede tutulmaktadır. Beyin ve kalpte devrede tutulan hücresel aktivasyon plan enerjileri, ilk etapta kaba kesif materyal hallerine uygun olan statik enerjidir. Bu hücrelerin çekirdeklerindeki meknuz planlarında bulunan yüksek frekanslı genetik kodların açılmasından sonra devreye giren öz enerji, metafiziki mahiyetlerdeki iletişim aktivitesini yoğunlaştırarak fiziki iletişim aktivitesinin yanı sıra ondan daha güçlü olabilmekte ve ağırlık kazabilmektedir.

Gırtlak ve alın şakralarının bu iletişim aktivitesini canlandırıcı ve regüle edici nitelikleri mevcuttur. İnsan faktöründe seyyal karakterli teknolojik dizayn ile yapılanan ve seyyal forma ait transandantal aktivite planında yer alan alın şakrası vizyonerlik hassasiyetini, gırtlak şakrası ise audio vizyonerlik hassasiyetini tetikleyerek devreye sokabilen yüksek bilinç ve enerji merkezleridir.

MÜTEAL ORİJİNAL KISTASLARINA YÜKSELTİLEBİLMESİ İÇİN, İNSANDAKİ FİZİKİ ALGILARIN EGOSANTRİK İRADE BOYUTUNUN ETKİLEŞİMİ ALTINDAN KURTARILARAK ÖZ İRADE BOYUTUNUN ETKİLEŞİMİ ALTINA ALINMASI GEREKMEKTEDİR

Fiziki algı sistemleri: İnsani kişiliğin, deneyimsel, evrimsel ve görevsel faaliyetler zincirine dahil olan faaliyetlerini sürdürebilmesi için, varlığında yaşadığı Dünya’nın obje ve sujelerine ait fiziki özellikleri görsel – işitsel – kokusal – dokunsal – tatsal duyumlama aktiflik planlarına alıp teşhis edip inceleyerek saptayabilmesi için gerekli olan sistemlerdir.

Dinsel metinlerde belirtilen “BANA EŞYANIN HAKİKATİNİ GÖSTER” ifadesi, eşyanın fiziki görünüşünün altında yatan Müteal Orijinal halinin keşfedilmesine olan temayülün açık bir örneğidir.

Eşyanın hakikatini görmek isteyenlerde kalp gözünün açılmış olması gerekir. Kalbin gözü nasıl açılırmış? Sözü edilen bu yapı, kaba kesif cevheri karaktere sahip maddeden değil, ince latif cevheri karaktere sahip enerjetik oluşlardan husule gelmiş yapı olan KALP ŞAKRASI’dır. Kalp şakrasının merkezinde bir yıldız kutbu bulunur, onun etrafında şakra çiçekleri, bu çiçekleri çevreleyen bir iç devinim kanalı, bu kanalın etrafında yine şakra çiçekleri, bu çiçeklerden sonra gelen bir şakra devinim halkası, bu devinim halkasını çevreleyen şakra çiçekleri, bu çiçekleri saran şakra cidarıyla bütünsel yapısı tamamlanmış olur.

KALP ŞAKRASININ MERKEZİNDE BİR YILDIZ KUTBU BULUNMAKTADIR. BU YILDIZ KUTBU CANLI KRİSTAL BİR YAPI OLUP, YÜKSEK BENLİKTEN GELEN BİLİNÇ KIYMETİNİ VARLIĞINDA İKAMET ETTİREBİLECEK TRANSANDANTAL ÖZELLİKLERE SAHİPTİR.

Kalp şakrasının merkezindeki bilinç kıymeti, İlahi Yasalara uygun olarak enerjisini yüksek benlikten aldıktan sonra ilk etapta şakranın iç devinim kanalında devindirmelidir. Bu devinim esnasında yaşanan Evrensel İnsanlık keyfiyetleriyle alakalı düşünce ve davranış motivasyonları İlahi Tasarruf Planları tarafından tespit edilirler. Bu sırada İnsan faktörü göbek şakrasının imkanlarından olan ilham alma özelliğinden istifade ederek yolunu tayin etmeye çalışır. Yolun tayininde bir kusur yoksa (ihlasiyet) kalp şakrasının bilinç kıymeti ilahi yasalara uygun olarak şakranın iç devinim kanalında enerjisini devindirirken, İlahi Tasarruf Planlarının yardımıyla aktifleşen şakra devinim halkasında enerjisini devindirmeye geçer. İşte bu devinimin devreye girmesinden sonra insan faktörü, Evrensel İnsan Faktörü (İnsan-ı Kamil) haline yücelir. Ancak bundan sonra kalp şakrasının tüm çiçekleri dirilik kazanır. Buna dayalı olarak ilhamın üzerinde olan sezgi devreye girer.

EVRENSEL İNSAN FAKTÖRÜNDE BULUNAN KALP ORGANINDAKİ SİNİR AĞLARINDAN YAPILANAN SİNİR SİSTEMİ AKTİFLİK KAZANMIŞTIR. ZİRA HALOGRAFİK ETKİLEŞİM ALANI KALP ŞAKRASINDAKİ ÇİÇEKLERİN DİRİLMESİYLE OLUŞMUŞ VE DEVREYE GİRMİŞTİR.

Kalp; insan faktöründeki ölümlülüğün nihayet buldurularak, yerine ölümsüzlük programının açılmasıyla geçmeye hazır bekleyen ölümsüzlüğe açılabilen bir kapıdır.

Kalpteki sinir sisteminin beyindeki sinir sistemiyle olan fiziki iletişim keyfiyeti üzerinde olan metafizik iletişim keyfiyeti, insanın yüksek benliğine ait iradeye tabi haslet – değer ve keyfiyetlerin kullanılmasıyla ÖLÜMSÜZLÜK PROGRAMI açılır ve MUTLAK DİRİLİK kazanılır.

KALP ORGANINI KENDİ DEVİNİM PLANLARINA DAYALI OLAN ETKİLEŞİMİ ALTINDA TUTAN ŞAKRA ÇOK ÖNEMLİDİR. BU ŞAKRA KALP ŞAKRASIDIR.

Kalp şakrasında sadece iç devinim planı devrede tutuluyorsa, bu şakranın etkileşimi altında bulunan kalbin sinir sistemi devreye giremiyor. Bu durumda da insan faktörünün kullandığı algı sistemleri kısıtlı halleriyle algılama yaptırabiliyor. Bu sistemlerin transandantalitesini devreye sokmak için kalp şakrasında anahtar halka da denilen devinim halkasının aktifleştirilmesi gerekiyor.

İŞTE BU AKTİFLEŞTİRME ALLAH SİSTEMİ’NİN RESULİYET VECHESİNE BAĞLI RESULİYET MEKANİZMALARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİNİYOR.

AXOY MA-TU / Ö.CENAP BAŞMAN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.