DERS 16-İNSAN KİŞİLİĞİ OLUŞTURMAK

İnsan Kişiliği Oluşturmak
Bilinç Geni
Madde Geni
Kristal Gen
Ana Hasat Kişiliği Oluşturmak

 Alfa İnsan Kişiliği = Robotik Kişilik = Humanoid

 • İnsani robotik teşkilattaki Biyokompütüre dayalı olarak yaşanan Duyumsal- Duygusal – Düşünsel –Zevksel Olgular bütünselliği’ ne Alfa İnsan Kişiliği = Robotik Kişilik- Humanoid
 • Alfa İnsan Kişiliğiyle alakalı bütün olgulamalar, insan beyninin Kuantum Boyutundaki porsal manzumelere ait bilgi ve enerjinin değerlendirilmesiyle yaşanmaktadır.
 • Kuantum boyut karakteri Alfa Titreşim Boyut Karakteridir. Aktifliği Hareketli Işıki aktiftir. Bu karaktere uygun olan Atomik Hafıza ve Moleküler Hafıza Boyutlarında husule gelen boyuta KUANTUM BOYUTU
 • İnsanın Enerjetik Formunda alt ekstremite de yer alan üç şakranın müessiriyet planına aldığı beyini, Hareketli Işıki Aktif Porlardan yapılanan üç siklon güç alanıyla ihata edilir. Beynin kuantum boyutu, bu üç siklon güç alanı içine alındıktan sonra bu boyuttaki bilgi ve enerji yüklü porlar bilinç kıymetleri tarafından deşifre edilerek Alfa İnsan Kişiliği oluşturulur.
 • Bu kişiliğe İnsan Beyninin Kuantum Boyutu kullanıldığı için “Kuantum Kişiliği” de denilmektedir. Atlanta Ra Teknolojik Terminolojik Sistem kayıtlarında bu kişilik “Okivanti Persaf’hey” olarak geçer.
 • Robotik Düzen Teknolojinde Uzman Olan Vega’lı Bilinçler, Yüksek Benliklere ait olan Bilinç Kıymetlerine Alfa İnsan Kişiliğiyle ilgili duyumlamaları, duygulanmaları, düşünceleri, zevkleri yaşamaya meyil duymasını sağlayan mahiyetlerde Bilgi Ve Enerjinin porlara yüklenmesiyle yaşattırabilmektedir. Bu porlara Kutupsal Duyargan Robotik Devre Üniteleri de denilmektedir.
 • Bilinç Geni; Deneyimci özlere ait olan mikro ve makro kıstastaki bilinç kıymetlerine Bilinç genleri denir. Deneyimci özler kendi uydu karakterleri olan Bilinç genlerini, “Madde Kainatı Çekirdek Düzeni” de denilen Dünya Evrim ortamına ekmek için mutlaka bir baraj tasarruf planına müracaat etmektedirler. İlahi Yasalar bu genlerin Baraj tasarruf Planlarına ait olan tasarrufları görmelerine olanak sağlamaktadır
 • Madde Geni; Deneyimci Öz’lerin uydu karakteriyle Dünya Evrim ortamında evrimleşme amacıyla tanzim edilmiş, kayıtlanabilir evrim prototiplerine (DNA ve RNA)
 • Kristal Genler; Enerjetik Yaşam Ünitelerinin kullandıkları Kompitürlere ait Canlı Kristal Hücrelerin yapısında bulunan ve İnsani Biyokompitürlere ait Biyolojik Aktif Hücrelerin yapısında yer alan ve DNA ifadesiyle bilinen Madde Genlerinin enerjetik varoluş bazındaki karşılığı olan genlerdir.


ANA HASAT KİŞİLİĞİ

 Asil Kaynaklara bağlı olan Deneyim Uydu Bilinç potansiyelleri Çekirdek Dünya ortamında Deneyimsel-evrimsel-görevsel Olguları yaşayarak deneyim-evrim-görev faaliyetlerinde bulunurlarken kendi varlıklarına vasıta olarak oluşturdukları bütün vasıta kişilik olgularına ihtiva eden kişiliğe Ana Hasat Kişiliği

 • Ana Hasat Dönemine gelinceye kadar hasat dönemlerinin vasıta kişiliklerine hasat koşulları göz önünde bulundurularak gereken mahiyet ve kıstaslarda tasarrufları gerçekleştirmeye müsait olan sistemler bağlanırken, Ana Hasat Dönemindeki kişiliklere Ana Hasat koşulları göz önünde bulundurularak gereken mahiyet ve kıstaslarda ivedi ve acil tasarrufları gerçekleştirmeye müsait olan çok özel sistemler bağlanmaktadır.
 • ANA HASAT; ASİL KAYNAKLARIN ÇEKİRDEK DÜNYADAKİ HASAT DÖNEMİ FAALİYETLERİNİN NETİCELERİNİ BELİRLEYİP SAHİP BULUNDUĞU KRİTERLERE GÖRE ÖLÇÜMLEYEREK RED VEYA KABUL EDİLEN OLGULARIN MUHASEBESİNİN BÜTÜN BÜTÜNE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ DEVASA BİR DÖNEMDİR.
 • Ana Hasat Kişiliği ile Ana Hasada giren deneyim uydu potansiyellerinin kendi varlıklarıyla aşikare çıkarılan Öz Haslet-Keyfiyet ve Değerleri sergileme boyutu olan Çekirdek Dünyada eksiksiz olarak sergileyebilmelerini sağlayan İlahi Hiyerarşik tasarrufların yoğunluğu çok artmaktadır. Çekirdek Dünya ortamında bu amaca uygun olarak devreye sokulan Provokatör Ajanların varlıklarından devreye sokulan sözel ifade, davranış ve düşünce motivasyonları Ana Hasat Kişiliklerinde gereken cereyan ve reaksiyonlara sebep olmakta böylece sarsma-silkme-darbeleme metotlarınca uygulanan provokasyonlarla sergileme boyutunda sergilenmesi gereken haslet-keyfiyet ve değerler sergilenebilmektedir.
 • Evrimsel yaşam olgular planına dahil olan makbul veya makbul olmayan olguların sergilenerek yaşanması esnasında Ana Hasat Kişiliğinde yer alan muayyen bir hasat kişiliğine ait olan olgular İlahi Hiyerarşinin devrede tuttuğu tespit mekanizmaları tarafından anında tespit edilmekte ve ANA HASAT KOMİSYONLUĞU’NA intikal ettirilmektedir.
 • Ana Hasat Kişiliği içinde yer alan her Hasat Kişiliklerine ait olan makbul olguların yaşama yoğunluğunun arttırılması için Kutub’ul Kutup fonksiyonlarını devreye sokan Mutlak Varlığın Beyinsel Öz Bütünlüğü, bu konuyla alakalı gereken yayımları kendi devinim halkasından kendi istek ve arzusuyla gerçekleştirmekte ve buna paralel olarak ta tüm İlahi Hiyerarşiye gereken tasarrufları gereken yer ve zamanda devreye sokması için talimatlar vermektedir.
 • Provokasyonların devreye sokulması Silkme-Sarsma-Darbeleme fonksiyonlarıyla gerçekleştirilmekte her deneyim uydu bilinç potansiyeliyle oluşturulan Ana Hasat Kişiliği terkibinde yer alan hasat kişiliklerine ait makbul veya makbul olmayan olguların açığa çıkarılıp yaşanarak sergilenmesi sağlanmaktadır.
 • SİLKME: Asil Kaynaklara bağlı olan deneyim uydu potansiyellerinin oluşturdukları Ana Hasat Kişiliklerinin terkibine giren Hasat kişiliklerine ait makbul veya makbul olmayan hasletlerini kendi Özlerinden açığa çıkarabilen ve daha güçlü yoğunluklarda yaşanmasını sağlayarak sergileyebilen muayyen frekanstaki mevceler yağmuruna maruz bırakılma hadisesidir. Bu mevceler, enerjetik formdaki muayyen bir titreşim yoğunluğunu sağlayarak mevcelerin mahiyet ve kıstaslarına uygun olan hasletleri provoke ederek açığa çıkarabilmektedir. Etkileşim alanı ince cevherin ince latif partiküllerinden meydana gelmiş olan Platformik Enerji Alanıdır. Muayyen mahiyet ve kıstastaki mevceler muayyen titreşim yoğunluklarını sağlayabilmekte ve buna dayalı olarak ta muayyen hasletlerde yoğunlaşmalar cereyan etmektedir. Bu mevcelere Silkme menşeili provokasyon mevceleri denilmektedir.
 • SARSMA: Asil Kaynaklara bağlı olan deneyim uydu potansiyelleri üzerinde IZDIRAP MEKANİZMASI’ nın cari kılınmasıdır. Ana Hasat Kişiliğinin sarsılmasıyla kendi varlığında yer alan hasat kişiliklerinde muhtelif cereyan ve reaksiyonlar sağlanmaktadır. Bu cereyan ve reaksiyonların varlıklarını değerlendiren İlahi Hiyerarşi farklı farklı ölçüm kriterlerine uygun olan tasarrufları devreye sokarak Ana Hasat Kişiliğinin terkibi içinde bulunan hasat kişiliklerini denge rayına oturtabilmektedir. Ana Hasat Kişilikleri bu provokasyon uygulamalarıyla çok olgun varlık niteliklerine kavuşturula bilmektedirler. Sevgi, hoşgörü, tevazu, sabır ve ihlas gibi değerli hasletlerin çok yüksek aşamaları bu provokasyon uygulamasıyla sağlanabilmektedir.
 • DARBELEME: Asil Kaynaklara bağlı olan deneyim uydu potansiyellerinin oluşturdukları Ana Hasat Kişiliğinin dini doyuma erişmesinden sonra ANA HASAT BİLİNCİ’ ni kazanması için uygulanan provokasyonlardır. Bu tesirlerin nitelikleri Ana Hasat kişiliğinin terkibinde bulunan hasat kişilikleriyle ilgili evrensel tekamül süreçlerine hastır. Varlığın dini doyuma erişmesinden hemen sonra Akıl-Mantık-Şuur üçgenlerinde somut gelişmeyi sağlayan bu tesirler merak kodunu evoke edici, birbirleriyle kıyas etme ihtiyacı duyurucu, bilinç yüceltici çelişkili bilgilerle doludur. Darbelemedeki tesirlerin yüklü olduğu bilgiler çok değişik mahiyette ve birbirlerine göndermelerle iletişimli, bilmece buldurmaca, bilinç jimnastiği yaptırabilen karakterdedir.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.