FASİKÜL 20- EVRENSEL BİRLEŞİMİ TEMİN MAKSADIYLA …

FASİKÜL 20- EVRENSEL BİRLEŞİMİ TEMİN MAKSADIYLA EFORLAR SARF EDEN İNSAN KARDEŞLERİMİZE BİLDİRİDİR.

Allah’ın DÖRDÜNCÜ DÜZENİ ile ilgili yapılan alt yapıdaki çalışmalar, İleri bilinçlilerin geri transferasyonuyla bilinçsel zenginlik kazandırılan planetinizde yine bu bilinçlerin ışığı altında süre gitmektedir. Ancak ne yazık ki planet üzerinde evrensel gruplaşmalardaki ego’dan kaynaklanan ben bilirimci zihniyetlerin yoğunluğu, evrensel gruplaşma frekansını ters yönde etkilemekte ve evrensel gruplaşma frekansının yeterli seviye arz etmemesine sebep olmaktadır. İleri bilinçlilerle karşılaştırılmalarınız bizzat SİSTEM tarafından ayarlanmakta ve evrensel nitelikte gruplaşma performansınız sağlanmak istenmektedir…

İnsanoğlu kadim dönemlerden beri kendine sağlanan sistemsel imkanları yeterli olarak değerlendirememiştir (İstisnalar hariç). Evrensel gruplaşmalardaki ego’ya dayalı intizamsızlıklar, Allah’ın Dördüncü Düzeninin alt yapı planı olan MEVLANA PLANI’ nın yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapan hulus sahibi dostlarımızın hüsn-ü niyetlerini rencide etmektedir. Sizlerin tabiriyle kurunun arasında yaşın yanması gibi değerlendirilen bu durumlara asla izin verilmeyecektir. İnsanlık kadim dönemlerden beri Sistemik mekanizmaların denetimi altında seleksiye edilmektedir. Allah’ın Dördüncü Düzeni BİZ’ler için çok önemlidir. Bunun önemini şu anda planetiniz üzerinde yaşayan ileri bilinç sahibi dostlarımız bilmektedirler. Daha önce verdiğimiz bir mesajı burada yineliyoruz. Lütfen dikkat ediniz!…
 
MEVLANA PLANININ YERYÜZÜNDE YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILACAK HER HAREKET, ALLAH’IN DÖRDÜNCÜ DÜZENİ İÇİN YAPILACAK OLAN İLAHİ BİR HİZMETTİR.
 
Mutat insan, Doğal Gürz bünyesinde cereyan eden tekâmül sikluslarının belirli bir aşamasında ortaya çıkan Tanrısal Bir Güç Birimi’dir, ancak mutat insanın tali tekamülü, asli tekamülün ilk basamağı sayılan evrensel tekamüle kadar sürer. Tali tekamül süreçleri planetinizde insanın olgunlaştırılması maksadıyla dinsel öğretilerle geçiştirilmiştir. Bu süreçlerden sonra uygulamaya sokulan evrensel tekamül süreçleriyle ilgili Sistemik programlar insanlığı SÜPER İNSANLIK REALİTESİ’ ne hazırlamak için tanzim edilmişlerdir.
Olgun insanın olgunlaştırılması sınırsızdır. Tekamülde sınır yoktur. Her Kemal’den öte mevcut bulunan ve bir önceki Kemal’e göre daha da makbul sayılan belirli bir kemal derecesinde de sınırlılık yoktur. Sınırsız olanın sınırsızlığı Tek Tek Birimlere de yansımış bulunmaktadır. Bu sınırsızlığın mutat insan bilinciyle kavranması imkansızdır. Son insanlık sınırı diye bilinen Kat-ı Mükemmeliye’nin insanı; dini doyuma erişmiş ve belirli seviyede kemalata haiz insan numunesidir. Bu insan numunesindeki nefsaniyet terbiye edilmiş bir halde bulunmaktadır. Yapılması gerekenleri yapılması gereken yer ve zamanda yapabilen bu insan numunesinin evrensel tekamül süreçlerinde de başarılı olacağı muhakkaktır. Zira bu insan numunesinde egoya dayalı olan ters tutumlar zuhur etmeyeceği için, evrensellik aşamaları sıhhatli ve süratli bir şekilde itmam edilecektir. Bu aşamalara ileri tekamül aşamaları da diyebilirsiniz. Unutmayınız tekamül ilanihayedir. Tekamülü sınırlandırmak, kendinizi sınırlandırmaktır. Kendi tekamülünüzü bir noktada sınırlandırmak istiyorsanız, kendinizi beğenmeye devam ediniz. Kendini beğenmeyen insan biliniz ki tekamülüne ket vurmamış ve tekamül etmektedir. Gruplardaki çalışmalarınızda ben bilirim zihniyetleriyle hareket etmek, sizlerin evrensel tekamülünüze ket vurur. Ben bilirim zihniyeti egoya dayalı olan ve evrensel düşünceye sığmayan bir zihniyettir. Kendinizi kimlere ispat etmek istiyorsunuz, ispat etmekle ne kazanacaksınız, bu hareketiniz sizlerin toplumsal baş belası olan egonuzu kabartmaktan öteye gitmez. Sonra siz neyi kimlere ispat etmek istiyorsunuz?… İspat etmek istediğiniz her ne varsa bu zaten irşad kanallarıyla insanlığa verilmektedir, bunlara yorum katmak sizlere hiçbir şey kazandırmaz. Sizlere verilen mesajlar çerçevesinde hareket ederseniz, Evrensel Konsey’ce matlup görülen Evrensel Denge frekansına rezonanse olursunuz.
Kadim dönemlerden beri Sistemik mekanizmaların eforları sizleri size kazandırmak amacıyla sarf edilmektedir. İnsanoğlu ne yazık ki bu eforların karşısında çok zayıf kalmaktadır. İnsanoğlu çok atalet sahibidir, hemen her hususta her şeyin ayaklarına gelmesini beklemektedir. Adımını isteyerek atmaz ki yürüyebilsin, bakmayı görmek istemez ki görebilsin, ayaklarına gelen kısmetin kadrini bilemez ki istifade edebilsin.
 

EVRENSEL KONSEY ADINA IŞIK

 
 
C.B.- Burada bir soru sorabilir miyim, izin verir misiniz lütfen?
 
KAHAFİSAN- Elbette dostum frekans yeterli bir seviyededir. IŞIK’ın getirdiği ışık telekine sistemin devreye sokulması için çok yararlı oluyor..
 
C.B.- Tekamülü sınırlandırmak kendinizi sınırlandırmaktır diye ifade buyuruldu.
 
KAHAFİSAN-Evet
 
C.B.-Tanrılık Tohumu olan Öz’ün Sınırsız Tek Haşmet Tanrı’dan gelen enerji olduğunu biliyoruz. Müteal Orijinalite meyanında bir sınırlandırma mümkün olamayacağına göre buradaki sınırlandırma sözüyle ne kastedildiğini izah eder misiniz?
 
KAHAFİSAN- Serbest olmayan değerlerce yapılan sınırlandırılmalar kastedilmiştir. İnsanın bedene bağlılığından ortaya çıkan ve nefsaniyet diye tabir edilen egonun dezfonksiyonuna bağlı kaile alışlar…
 
C.B.- Tekamül süreçlerinde insanın bilinçlendirilmesi amacına dayalı olarak sarf edilen Sistemsel eforlar hakkında bilgi verir misiniz?
 
KAHAFİSAN- Sınırsız tekamül süreçlerinin ilk aşamalarının belirli bir yerinde kendini mutat insan olarak bilen Kozmik Birim’in  İnsan-ı Kamil diye bilinen insan planına kadar olan tekamülü Rabsal ve Ruhsal düzenin denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Buna dini doyumla ilgili olan tekamül aşamalarında mutat insanın Evrensel Konseyce matlup olan olgun bir seviyeye getirilmesidir de diyebilirsin. İşte bu merhaleden sonra olgun insanın pişirilmesi gerekiyor ki devreye Teknolojik Düzen giriyor.
 
C.B.- Yani evrenselliğe adım atılmasından sonra Teknolojik Düzen olgun insanın üzerinde denetim fonksiyonerliğini başlatır mı diyorsunuz?
 
KAHAFİSAN-Elbette, İnsanlığın olgunlaştırılmasıyla ilgili öğretiler, kadim dönemlerden beri felsefik veya dini terminolojik ifadelerle bilinir olmuştur. Tasavvuf denilen,kadim tebligatlara dayalı öğretilerin müştemilatı Rabsal ve Ruhsal düzenlerin eforlarıyla teşmil edilmiştir. Ancak burada dikkat edilirse Teknolojik Düzenle ilgili eforlardan söz edilmiyor. Zira Teknolojik Düzen İnsan planının yeryüzünde ortaya çıkmasından hemen sonra cariyeti müessir gerekli fonksiyonunu ortaya koyar. Yani Teknolojik Düzen’in hitabı İnsan planınadır. İnsan olan İnsan’ıma hitabım denildiğinde, biliniz ki oradaki hitabı yapan Yüce Haşmet İnsan Planına Teknolojik Düzen’in varlığı üzerinden yapmaktadır. İnsan olan insanlığın evrensel tekamül süreçlerindeki ihtiyaca cevap veren düzen Teknolojik Düzen’dir.
 
C.B.- Evrenselliğe ilk adımı atabilecek İnsan olan İnsan’ın bu tekamül aşamalarını bir bir geçmesini sağlayan Teknolojik Düzenin eforları hangi amaca hizmet babından gösteriliyor?
 
KAHAFİSAN- Allah’ın Dördüncü Düzeni diye de nitelendirilebilen Süper İnsanlık Realitesinin kurulması ile ilgili İlahi Amac’a hizmet etmek maksadıyla gösteriliyor. Süper İnsanlık Realitesi SÜPER İNSAN NUMUNESİ gerektirir. Evrensel ilk numune Süper İnsan Numunesine namzet bir üye Evrensel ilk numunenin teşkilinden sonra da süre giden tekamülün o numuneye kazandıracağı her ne varsa Tanrısallık Payesinin İnsan olan İnsan’a verilmesi icabatından kaynaklanmaktadır. İnsansal kozmik birimin Süper Bir bilinç kazanması için her ne lazımsa yapılıyor. 
Doğal Gürz’ün teşkil edilmesindeki amaç, Süper İnsan Numunesinin ortaya çıkarılmasıdır.
İşte böyle bir Bilinç Seviyesi’ndeki varlık için evrenler kurmak veya çözmek işten bile değildir. Bu varlığa TANRISAL İNSAN’ da denilebilir
C.B.-Tanrısal İnsan sözü bana hiç yabancı gelmiyor. Gruplaşma temini maksadıyla bulunduğumuz toplantıda bana verilen mesajı burada okumak istiyorum, müsaade eder misiniz?
 
KAHAFİSAN- Okuyunuz…
 
C.B.- RA bilinciyle kaim olarak yaşayan varlıklar birer Tanrı’dır. Bu Tanrı’ların varlıklarında bulunan her bir hücre bir İnsan bilincindedir… Deniliyor…
 
KAHAFİSAN- Elbette öyledir. Burada soracağınız nedir?
 
C.B.- Biz biliyoruz ki mutat insan numunesinin varlığındaki her hücrenin belirli bir mahiyette fonksiyonerliği söz konusudur. Her bir hücrenin bir insan olabileceğini Bilgi Kitabında okumuştum. Sorum şöyle: İnsansal kozmik birimdeki bilinç RA Bilinç seviyesine gelmesi için kendi bütünselliğindeki her hücrenin insan bilincine mi gelmesi lazım?
 
KAHAFİSAN- Doğal Gürz bünyesindeki mevcut insansal potansiyelden işlenerek ortaya çıkmış olan bir bilince haiz varlığa Tanrısal İnsan sözcüğünü kullanabilmemiz için, o varlıktaki bilinç seviyesinin Doğal Gürz dahilinde itmam edilmesi gereken tekamül aşamalarında ayrı ayrı yaşanılarak kazanılan olgulara dayalı olan bir yücelikte bulunması gerekmektedir. Öyle ki böylesi varlıklar Doğal Gürzde bulunan her varlıksal bilinç performansıyla ayrı ayrı yaşamların bir bir olgularıyla mücehhez kılınmışlardır. Sizlerin tabiriyle bir karıncadan yaşadıklarının, bir nebati mevcutluktan güzellik saçtıklarının, bir akarsudan coştuklarının bilincinde olarak yaşam sürdüren her İnsani İNSAN birer Tanrısal İnsan’dır.
 
C.B.- Yani bir başka ifadeyle Tanrısal İnsan’ın Bilinci’ne Heplik bilinci diyebilir miyiz?
 
KAHAFİSAN- Evet ama neye göre Heplik değil mi?
 
C.B.- Elbette Hiç’liğe göre Heplik.
 
KAHAFİSAN- Bak dostum şöyle diyelim: RA bilinci diğer bir ifadeyle Tanrısal İnsan Bilinci, Hiçlikten Doğal Gürz bünyesine sokulan ham bilinç enerjisinin muayyen tekamül fraksiyonlarından geçirilmesiyle kazanılıyor. Doğal Gürzdeki mevcut insansal potansiyel şu veya bu merhalede belirli bilinçsel kıymet belirtir ki bu kıymetteki bilince RA BİLİNCİ denilebilmesi için SÜPER İNSANLIK REALİTESİNİN bir üyesi kabul edilen bir varlığın bilinciyle eşdeğer bulunması gerekmektedir. SÜPER İNSAN’ın gücü Tanrısaldır. Öyle ki bu gücünden yeterli bir miktarını bir yere temerküz ettiği anda o noktada istediği bir değişikliği derhal sağlar. İstediği kainatsal koordinatlarda istediği yaratıları gerçekleştirebilir. Süper İnsan’ın Süper olan bir insanlık realitesinin tahakkukuyla ilgili fonksiyonerliği Doğal Gürz’ün dışında da süre gitmektedir, bu fonksiyonerlik Doğal Gürz’ün inkıtaya uğratılmasından sonra da devam edecektir. Bu kadar sohbet yeterlidir dostum hoşçakal.
 
C.B.- Hoşçakal görüşmek üzere.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.