CEVHERİN ÜÇ VEÇHESİ ARASINDA KURULAN SÜPER KONTAK

CEVHERİN ÜÇ VEÇHESİ ARASINDA KURULAN SÜPER KONTAK İLE CEVHERİN FİZİK VE KİMYASI HAKKINDA OLUŞTURULMASI GEREKEN AKTİVİTE KAVRAMLARI

Süper kontak; aktif bilinçlerin kendi cevheri oluş istihkakından devreye soktukları potansiyellerle tanzim edilen Uzay/zaman, Uzay/mekan, Uzay/form veçheleri ile kurdukları yüksek farkındalıklı iletişim hadisesidir.

Süper kontak olmadan bilinç varlığının kendi cevheri oluş istihkakından devreye sokmuş olduğu cevherle reaksiyona girmesi ve rezenonanse olması, devinime girmesi mümkün değildir. Bilincin Dünya ortamında iken, muayyen bir uzay objesinin varlığı ile süper kontak kurup, o uzay objesinin varlığını hakimiyet altında tutan uzay/zamanın muayyen bir koordinatında konuşlanması ve daha sonra mekanlaşması mümkündür.

Muayyen bir uzay objesinin aktivitesini içinde bulunduran uzay-zamana ait bir konuşlanma koordinatında bilinç varlığı kendi konuşlanma enerjisini kullanarak konuşlanabilir. Bu konuşlanmanın akabinden bu uzay/zamana uygun olan uzay/mekanda konuşlanma enerjisini devreye sokup mekanlaşınca, bu uzay objesinin varlığında konuşlanıp mekanlaşabilme hakkına sahip olabiliyor. Bu uzay objesinde mekanlaşırken, bu uzay objesi maddi ise, bu uzay objesini oluşturan malzemeden istifade edebiliyor.

İlahi tasarruf planlarının bulunduğu boyutların da muhavece olduğu bir süper zamanı vardır. Bilincin, O uzay-zaman boyutunu gerekli olduğu koordinatlarında konuşlanıp mekanlaştıktan sonra, o uzay-mekanın muayyen bir koordinatında konuşlanıp mekanlaşması gerekiyor.

Sadece Andromeda ve SP-3 galaksilerinin geçiş hakkı verilirse, diğer bütün galaktik oluşun hakkı verilmiş olur. Bir Çekirdek Evren varlığı olarak, Çekirdek Evren’in sahip olmuş olduğu kavrama yücelmesi gerekmektedir. Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği bunu kayıtlar ve Mutlak Plan hükümlerinde hükme bağlanırsa Çekirdek Evren boyutundan çıkar.

Uzay zaman reaksiyon, cevheri oluşun fizyoşimik özelliklerinden biridir. Rezonans hadisesi de cevheri oluşun fiyoşimik özelliklerinden biridir. Uzay-zaman aktivitesi reaksiyonu sağlayıp rezonansı destekliyor. Uzay-zaman aktivitesi bir plan oluşturuyor, bu plana uyumlu olarak her bir uzay-zaman boyutunda hüküm süren uzay-zamanın koordinatlarında aktif bilinçler konuşlanma imkanı buluyor.

MUAYYEN BİR UZAY ZAMANIN KOORDİNATINDA KONUŞLANAN BİLİNÇLER, O UZAY ZAMANIN KONUŞLANMA ENERJİSİNİ KONUŞLANMIŞ OLDUĞU KOORDİNATTAN ALIRLAR VE UZAY – ZAMAN / BİLİNÇ REAKSİYON İÇİN KULLANIRLAR.

Cevhere ait bir fizik ve kimya vardır. Her gezegene ait bir fizik ve kimya vardır. O gezegenin fizik özelliklerini tayin eden gezegene ait şimik hareketlerdir. Gezegenin çekirdek enerjisi yanardağların altında bir katman oluşturur.. Barisfer bir gezegenin çekirdeğidir. Gezegenin çekirdek enerjisi barisferde bulunur. Barisferdeki oluşumlar barisferik devinim planından devinirlerken merkezkaç kuvvetinin etkisi ile iç katmanlardan dış katmanlara doğru ilerler. Gezegenin fizik ve kimyasındaki değişiklikler, gezegenin dış yüzey yaşam platformundaki volkanik karakterli dağların altından barisferik oluşum olan magmanın dışa doğru püskürmesi ile oluşur. Magmanın soğumasıyla gezegenin dışında değişik halde bulunuyor. Bileşik haldedir (potasyum tuzları v.s.).

Bir gezegenin fiyoşimik hareketlerini tayin eden etkinlik bu gezegenin organizma bilincinden kaynaklanır. Her bir gezegene ait organizma bilinci, gezegenin fizyoşimik özelliklerini tayin eden müessiriyeti devrede tutan programlarla yüklüdür.

CEVHERİN FİZİĞİNDE İLK ÖNDE GELEN REZONANS HADİSESİ BİLİNCE KENDİ VARLIĞIYLA BİRLİKTE HEMHAL OLMA İMKANI TANIR.

Cevheri oluştan kaynaklanan yapı, kendi varlığını oluşturan partiküllere yüklü program mahiyetince kendi varlığı ile süper kontakt kurabilen ve rezonanse olabilen bilinçlerde muayyen mahiyet ve kıstaslarda inisiyasyona sebebiyet verir. Bu yapı; gezegen, güneş veya bir galaksi olabilir ve hatta daha üst düzeyde evrensel karakterlere sahip olabilir. Cevherin fiziği programlamaya müsait olan partiküllerin bir araya gelmesi ile muayyen bir şekilselliğin ortaya çıkmasını sağlar.. Uzay objelerinin değişik şekilselliğe sahip olan yapıları, devinim olma frekans ve sabitesi ile varlıkta tutulan partiküllerden meydana gelmiş cevheri oluş veçheleridir. Kendi varlıklarındaki partiküler programlar, varlıklarına kharyantaslar tarafından yüklenmiştir. Mekan porları olarak bilinen bu partiküllerin, PARTİKÜLLER DİNAMİK DENGE PRENSİPLERİ doğrultusunda varlıklarına yüklü halde bulunan programa uygun olarak hakimiyetleri altına girmiş olduğu Özlerin uydu canlarına, bilgi ve güç mahiyetli imkan sağlaması ile devrede tutulmaktadırlar.

BİR GEZEGEN, YILDIZ VEYA GALAKSİ FİZİĞİ İLE HEMHAL OLAN BİLİNCE GÜÇ VE BİLGİ VERİR.

Cevherin fiziği varlığa, kendi varlığından hareketle tanzim olan uzay objeleriyle rezonanse olma ve akabinden de bilgi ve gücü kazanma hakkı tanır.

Cevherin kimyası; ilk başta gelen uzay-zaman/bilinç reaksiyon olarak bilinen yaşam imkanı ve hakkı tanır.

Muayyen bir mekana uyumlu olan zamanın bütünsel enerjisi, o zamanın varlığında tanzim olmuş zaman konuşlanma koordinatlarında meknuz bulunmaktadır.

Uzay-zaman/bilinç reaksiyon için zaman enerjisi gerekir. Bu enerjiyi iktisap etmek için de, bilinç süper kontak kurduğu zamanın varlığında tanzim bulmuş zaman konuşlanma koordinatlarında konuşlanması gerekmektedir. Muayyen bir uzay-zaman konuşlanma koordinatlarının birinde kendi konuşlanma enerjisini kullanan bir bilinç, o uzay-zamanın konuşlanma koordinat enerjisini kullanarak sadece konuşlanmış olduğu koordinata karşılık gelen uzay-zaman/bilinç reaksiyonu gerçekleştirmek üzere o uzay-zaman enerjisinden istifade edebilmektedir.

Bilincin muayyen bir uzay-zaman bütünsel enerjisinden istifade edebilmesi, uzay-zaman/bilinç reaksiyonu süper yoğunluklu sistem doğrultusunda gerçekleştirebilmesi ile mümkündür. Bunun yapılabilmesi için o uzay-zamanın varlığındaki konuşlanma koordinatlarından birine kendi öz enerjisini konuşlanma niteliğinde devreye sokup konuşlanması gerekmektedir.

BİLİNCİN, Muayyen bir uzay-zaman boyutunun tüm boyutsal keyfiyetleriyle iç içe yaşayabilmesi için uzay-zaman/bilinç reaksiyonu mutlaka süper yoğunluklu sistem doğrultusunda gerçekleştirebilmesi gerekir.

Altın Titreşim Uzay-Zaman boyutunun boyutsal keyfiyetleriyle bütün boyutsal keyfiyetlerini ele alıp mündemiç olarak yaşayabilmek için uzay-zaman/bilinç reaksiyonun süper yoğunluklu sistem doğrultusunda Altın Zaman Süperleriyle yoğunlaştırılması gerekir.

Cevherin, uzay-zaman olması halinde reaksiyon niteliğindeki imkanlarından, cevherin fiziki yönden ağır basan mekan olması halinde varlığında rezonanse olmaya bağlı imkanlarından istifade etmek mümkün olabilmektedir.

Cevheri oluştan hareketle tanzim olmuş olan gezegenler muayyen bir uzay-zaman faktörüyle muhavece olan varlıklarını logos tabiri ile bilinen muayyen bir sisteme ait güneşlerin etrafında muayyen sipinsel devinimlere sahip olarak sürdürebilmektedirler. Bu esnada gezegenin fiziği ve kimyası kendi varlığıyla süper kontakt kurabileceği bilinçler için çok önemli hususiyetlerdir. Güneş sistemindeki gezegenler kendi varlıklarına özel olarak sayılan fizik ve kimyasının varlığıyla süper kontakt kurabilen bilinçlere varlıklarıyla hemhal olarak Çekirdek Dünya’da bulundukları sürece evrimleşme hakkı tanır. Bu Çekirdek Dünya evrim boyutu sadece Çekirdek Dünya’nın varlığıyla devrede tutulmaktadır. Çekirdek Dünya evrim boyutu denildiğinde bu evrim boyutu içinde bulunan aktif bilinçler Samanyolu Galaksisinin içinde bulunan güneş sistemi içinde bulunduğu gezegenlerin fizyoşimik özelliği ile ilişkidar olarak evrimsel statüde bir mazon aktif olguyu yaşayabilmeleri gerekir. Bilinç varlıkları ister farkında olsun ister olmasın, Çekirdek Dünya’da bir formda devinirken Çekirdek Galaksi varlığında bulunan her bir uzay objesine ait olan ve kendini evrimsel statüde yüceltebilen tesirlerle iç içe yaşayabilmektedir. O yüzden Çekirdek Dünya deneyim / evrim / görev boyutu olarak var kılındı.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM
AXOY MA-TU / Ö. Cenap Başman
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.