ROBOTİK BENİN YAŞADIĞI DUYGULAR

ROBOTİK BENİN YAŞADIĞI DUYGULAR ÇOK ÖNEMLİDİR. DUYGULARIN MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARDA YAŞANMASI; ROBOTİK BENE AİT ROBOTİK KALIPLARDA ŞU SİSTEMLERDE DEĞİŞİKLİKLERE SEBEP OLUR:

1-ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN)
2-ROBOTİK BEN DENGE SİSTEMLERİ (BEYİNCİK)
3-ROBOTİK BEN KUMANDA SİSTEMLERİ (OMURLAR)
4-ROBOTİK BEN İLETİŞİM SİSTEMLERİ (OMURİLİK SOĞANI)
5-ROBOTİK BEN VAZOMOTOR FAALİYET SİSTEMLERİ
6-ROBOTİK BEN FİZYOŞİMİK ENERJİ BLOKASYON DEVRE SİSTEMLERİ
7-ROBOTİK BEN FİZYOŞİMİK ENERJİ REGULASYON DEVRE SİSTEMLERİ
8-ROBOTİK BEN FİZİKİ HAREKET SİSTEMLERİ (KOL-AYAK-EL-PARMAK-BOYUN)
9-ROBOTİK BEN ŞİMİK HAREKET SİSTEMLERİ (HORMONAL SALGI SİSTEMLERİ)
10-ROBOTİK BEN ATIK SİSTEMLERİ (BÖBREK-BARSAKLAR)
11-ROBOTİK BEN ENERJİ ÜRETİM-İKMAL SİSTEMLERİ (KARACİĞER)
12-ROBOTİK BEN CEVHERİ REJENERASYON SİSTEMLERİ
13-ROBOTİK BEN CEVHERİ KAZANDIRMA SİSTEMLERİ (MİDE-İNCE BARSAK)

1-ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN): Özgen taransferasyonundan önce Çekirdek Dünya ortamında alt yapısal süreçte devreye sokulması gereken mikro uydu sistemleri basit Robotik kalıplarla gerçekleştirilmektedir. Çekirdek Dünyada mikro uydu sistemleriyle varlıkta tutulan maddi yaşam faktörü, Robotik düzene ait olan Robotik kalıplara “Robotik Ben ana kumanda sistemleri oluşturma teknolojisi“nin imkanlarıyla birer ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN) kazandırdıktan sonra daha performanslı bir denge rayına oturtulabilmektedir.

Özgen cevherini kullanarak Özgenlerle birlikte Robotik kalıp düzenleyen Teknolojik Uzmanlar BİR’liğinin bu kalıplarda Robotik düzen gelişiminin muayyen bir aşamasında tanzim ettiği Robotik Ben Ana Kumanda sistemi iki loptan meydana gelmiştir. İki lobu birbirine kilitleyen kısım her iki lopta nöron denilen biyohücrelerin loplar arası diyaloğ etkinliğini devrede tutabilen hassaya sahiptir. Nöronlar, Robotik kalıbın diğer aygıtlarındaki, biyohücrelerden çok farklı olup varlıklarındaki hücre beyinlerin(Her hücrenin çekirdeği o hücrenin beyini konumundadır ki buna hücre beyin denilir.) hazneleri, diğerlerine göre Robotik Ben Ana Kumanda Sisteminin işlerliliğine iştirak edebilecek etkinlikte programlarla doludur.

ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN), TANRISAL AKTİVİTE PLANININ BİR ÜYESİ OLAN TANRI ADINA MADDE KAİNATI ÇEKİRDEK DÜZENİNDE TANRISALLIK FONKSİYONLARIYLA HUSULE GETİRİLEN MUHTEŞEM BİR YAPI. YAPI TAŞLARI NE OLABİLİR? KUVANT.

Kuvant: Madde ifadesiyle bilinen kaba-kesif cevherin maddi karakter ve hüviyete sahip olan en küçük parçacığıdır. Robotik Ben Ana Kumanda Sistemi de robotik kalıptaki diğer sistemler gibi kuvant denilen bu parçacıkların bir araya gelerek oluşturduğu sistem olan atomlardan meydana gelmiştir. Karbon, fosfor, azot, hidrojen gibi atomların bir araya gelerek oluşturdukları nükleotid zincirleri bu yapının sistemsel fonksiyonları tayin etmektedir.

NÖRON İFADESİYLE BİLİNEN HÜCRELERİN MEYDANA GELMESİNDE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILAN ATOMLAR, ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİNİN FİZİKOKİMYASAL HUSUSİYETLERİNİ TAYİN EDEN FİZİKOKİMYASAL HASSASİYETLERE SAHİPTİRLER.

Nöronların meydana getirdikleri aktivite planları, sağ ve sol lop ifadeleriyle bilinen iki yapıyı meydana getirirler. Nöronların görünüşleri minyatür ahtapotlar gibidir. Ortada çekirdek bir yapı ve bu çekirdeğe bağlı olan çıkıntılı kollar, nöronsal aktivite planlarındaki sınırsız iletişimin kaynağıdırlar. Nöronların yapısında bulunan nükleik asitler her canlının karakteristik özelliklerini soydan soya aktarabilen ve canlılık faaliyetlerini kontrolize edebilen milyonlarca atom sistemlerinden husule gelmiş moleküllerdir.

Hücrelerden yapılanan organizmalarda iki çeşit nükleik ait bulunur:

1-DNA (Deoksiribo nükleikasit): Hücre hayatı boyunca durumunu koruyan kalıcı bir moleküldür. Adenin, Timin, Guanin, Sitozin bazlarını, deoksiriboz şekerini içerir. İki zincirden oluşur ve kendini eşler. Çekirdekteki kromozomlarda bulunur.

2- RNA(Ribonükleikasit): Değişkendir. DNA’daki bazlardan Timin yerine Urasil bazını, deoksiriboz yerine riboz şekerini bulundurur. Kendini eşleyemez. Protein sentezini sağlar.

Nükleik asitlerin yapıtaşları nükleotidlerdir:

NÜKLEOTİD: Azotlu baz + 5 C’lu şeker + Fosforikasit

Azotlu organik bazlar PÜRİN ve PRİMİDİN olmak üzere ikiye ayrılır. Nükleotidin yapısına katılan şeker molekülleri ise pentozlardır (5 karbonlu şekerler). DNA yapısına katılan pentoz örneği deoksiribozdur. RNA’nın yapısına ise riboz molekülü katılır. Fosforikasit DNA ve RNA’nın yapısına katılan diğer bir ortak moleküldür.

BEYİNDEKİ HER NÖRON ÇEKİRDEĞİNDE YER ALAN KROMOZOMLAR YAPILARINDA GEN ADI VERİLEN MİNYATÜR BİYOKOMPÜTÜRLERİ BULUNDURURLAR.

Robotik kalıpta sürdürülebilmesi gereken robotik yaşam faktörünü tayin edebilen genler, çeşitli kimyasal maddelerin üretimine yarayan özel mahiyetlere sahip bilgiler içerirler.. Genler, adenin – timin – sitozin – timin ifadeleriyle bilinen bazları yapısında bulunduran ve nükleotid ifadesiyle bilinen moleküllerin belirli sayılarda ve belirli sıra ile dizilmeleriyle oluşmaktadır.

Nöron ifadesiyle bilinen milyarlarca hücrenin meydana getirdiği Robotik Ben Ana Kumanda Sistemi, Robotik Benin bulunduğu Robotik kalıbın tüm Robotik yaşam fonksiyonlarını idare edebilen bir yapı olduğu gibi, diğer Robotik kalıplarda yer alan Robotik Ben Ana Kumanda Sistemleriyle iletişim kurarak, bu sistemlerin tanzim olduğu Robotik kalıplara ait olan Robotik yaşam fonksiyonlarına da etki edebilen harika özelliklere sahiptir.

Ancak, mutlaka bu özeliklerin ortaya çıkması için nöronsal aktivite planlarında yer alan genetik kodlarda bulunan bu mahiyetlere sahip özel programların açılması gerekmektedir.

Kendi varlığını insan sanan Robotik Benin bulunduğu Robotik kalıptaki Robotik Ben Ana Kumanda Sistemi, genetik kodlama planına dahil edilebilecek sonsuz-sınırsız mahiyetler çerçevesinde şifrelenerek deşifrelemeye hazır bulunan genetik kodların süper yoğunluklarda potansiyel oluşturduğu bir muhteşem yapıdır.

AXOY MA-TU

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.